Проекти

Проекти

„GreenSkills4VET- Education for Sustainable Development (ESD) in context of Vocational Education and Training (VET) ” „Обучение за устойчиво развитие в контекста на професионалното образование и обучение“ 2016-1-DE02-KA202-003386
Продължителност: 22 месеца
Период 01.10.2016. – 31.07.2018 Програма Еразъм+ КА2 Стратегическо партньорство в областта на ПОО

„Teach-D - Day-to-day Diversity Management for Teachers” „Управление на многообразието – обучение за преподаватели“ 2016-1-DE03-KA201-023001
Продължителност: 24 месеца
Период 1.12.2016 - 30.11.2018Програма Еразъм+ КА2 Стратегическо партньорство в областта на образованието и обучението

I.T.E.M. Насърчаване на работническото участие на ниво компания чрез обучение на основните актьори, свързани с мултинационалните компании VP/2014/003/0053 ЕК,
ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ (VS / 2014/0470)
Продължителност: 24 месеца - декември 2014 – ноември 2016 г.

ПРОЕКТ "AGRISKILLS – СЕЛСКОСТОПАНСКИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ"
ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ 2014-2020
KД 2 Стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение
Продължителност: 24 месеца - септември 2014 г. – август 2016 г.


Проект "Компетенции за успех"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.10
"Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда"
Продължителност: 12 месеца
Общата стойност на проекта: 71 555,56 лв


BICO - "Бипартитно многостранно партньорство за информиране, преговори и сътрудничество в секторни стратегии за подобряване на управлението на продължаващото професионално обучение, насърчаване на придобиването на нови умения и развитие на работната сила в малките и средни предприятия" 
Продължителност: 12 месеца от 15.12.2012 г - 14.12.2013 г.
Бюджетна линия 04.03.03.03 "Информиране, консултиране и участие на представители на предприятия
"


AWICO "Инструмент за оценка на по-широки компетентности от Европейската квалификационна рамка"
LLP-LdV-TOI-2009-164.603
Многостранни проекти, Трансфер на иновации
Програма за учене през целия живот - ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
1 октомври 2009 г. – 30 септември 2011 г.


"LEASYS – Системите за обучение в ЕС и Ученето през целия живот"
I/05/B/P/PP-154123
Програма Леонардо да Винчи на ЕС – Пилотен проект
Продължителност: 24 месеца - Октомври 2005 г./ Октoмври 2007 г.

 

"Професионално обучение за интегриране на граждани извън ЕС"
Project No: S/03/B/P/PP-161021
Продължителност: 30 месецa, 11.10.2004 - 10.04.2007

 

"Укрепване на капацитета на КНСБ за борба с най-тежките форми на детски труд"
Продължителност: 6 месеца
Период: юни 2005 г. – януари 2006 г.